Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologia krajobrazu miasta: teoria i praktyka Abstrakt   PDF
Barbara Szulczewska
 
Vol 25: TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Ekologiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w wybranych typach krajobrazów naturalnych Polski Środkowej Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 41: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BADAŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWYCH Ekologiczne zarządzanie przestrzenią miejską Abstrakt
Agnieszka Ociepa-Kubicka, Piotr Pachura
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Ekoturystyka „zieloną” ścieżką do Europy Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Eksploatacja i rekultywacja złoża kruszywa mineralnego „Luboń” w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Elementy zagospodarowania turystycznego w Karpaczu Abstrakt   PDF
Eleonora Gonda-Soroczyńska
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Elementy środowiskowe i ochrona przyrody w ponadregionalnych systemach informacji przestrzennej programów współpracy państw nadbałtyckich z udziałem województwa pomorskiego Abstrakt   PDF
Jarosław Czochański
 
Vol 19: WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym Abstrakt   PDF
Sylwia Bródka, Andrzej Macias
 
Vol 39: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku Etapy prac z zakresu ochrony cennej roślinności na przykładzie muraw kserotermicznych Abstrakt
Monika Kordowska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Europejska Konwencja Krajobrazowa impulsem dla badań interdyscyplinarnych. The European Landscape Convention – the impulse for interdyscyplinary study. Abstrakt   PDF
Anna Majchrowska
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES EVOLUTION OF MIDDLE TAIGA MORAINE LANDSCAPE OF EASTERN-EUROPEAN TYPE IN HOLOCENE Abstrakt   PDF
Kiril N. Dyakonov, Juryi G. Puzachenko, A.V. Khoroshev, T. A. Abramova
 
Vol 43: DYNAMIKA ZMIAN W KRAJOBRAZIE Ewolucja krajobrazu miejskiego w strefie oddziaływania transportu kolejowego w wybranych miastach konurbacji katowickiej Abstrakt
Weronika Dragan
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Ewolucja starorzeczy jako przejaw starzenia się geokompleksów dolinnych w oparciu o powierzchnie testowe doliny Odry Oława – Wrocław. Abstrakt   PDF
Sylwia Horska-Schwarz
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Expansive, recessive and ephemeral geocomplexes as components in rational management of natural environment Abstrakt   PDF
Krystyna German
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Facja jako podstawowa jednostka w układzie hierarchicznym geokompleksu krajobrazowego Abstrakt   PDF
Adolf Szponar
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata. Heat waves as the phenomenon of restrictive tourism in large cities of the world. Abstrakt   PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 17: STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU Filozoficzne i socjologiczne uwarunkowania kształtowania fizjonomii krajobrazu Abstrakt   PDF
Zbigniew Borkowski
 
Vol 20: KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA Fizycznogeograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu Abstrakt   PDF
Katarzyna Ostaszewska
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Flood mitigation strategies – demands and reality demonstrated by a case study of the Müglitz catchment (Eastern Ore Mountains). Strategie łagodzenia powodzi – wymagania i rzeczywistość. Na przykładzie studium zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie). Abstrakt   PDF
Matthias Röder
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE FORKOME – model komputerowy i jego zastosowania do prognozowania zmia krajobrazów leśnych. The FORKOME model and its applications in prognosis of the forest landscape changes. Abstrakt   PDF
Ihor Kozak, Grzegorz Potaczała
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Marek Degórski
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Formation and development of landscape science and ecology of landscape in Russia Abstrakt   PDF
N. I. Volkova, Vera K. Zuchkova, V. A. Nikolaev
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI FORMY DOLINNE POLSKI ŚRODKOWEJ JAKO KORYTARZE EPIZODYCZNEGO, OKRESOWEGO I STAŁEGO ODPŁYWU WÓD Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego. The forms of protected area as a tourist attraction element in the Lublin region. Abstrakt   PDF
Andrzej Tucki
 
101 - 125 z 758 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850