Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE FORKOME – model komputerowy i jego zastosowania do prognozowania zmia krajobrazów leśnych. The FORKOME model and its applications in prognosis of the forest landscape changes. Abstrakt   PDF
Ihor Kozak, Grzegorz Potaczała
 
Vol 13: STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Marek Degórski
 
Vol 6: LANDSCAPE ECOLOGY - THEORY AND APPLICATONS FOR PRACTICAL PURPOSES Formation and development of landscape science and ecology of landscape in Russia Abstrakt   PDF
N. I. Volkova, Vera K. Zuchkova, V. A. Nikolaev
 
Vol 14: PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI FORMY DOLINNE POLSKI ŚRODKOWEJ JAKO KORYTARZE EPIZODYCZNEGO, OKRESOWEGO I STAŁEGO ODPŁYWU WÓD Abstrakt   PDF
Stanisław Krysiak
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego. The forms of protected area as a tourist attraction element in the Lublin region. Abstrakt   PDF
Andrzej Tucki
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie. Rock formations as sources of environmental value in the Krakow Valley Landscape Park. Abstrakt   PDF
Jarosław Balon, Karolina Piętak
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Four dimensions of landscape in mountainous areas Abstrakt   PDF
Jarosław Balon
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Four dimensions of the Spitsbergen landscape Abstrakt   PDF
Wiesław Ziaja
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Funkcja rekreacyjna korytarzy ekologicznych. Recreation function of ecological corridors Abstrakt   PDF
Alina Gerlée, Katarzyna Kaim
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji. Function of the downtown parks in the naturalists and users opinion – contribution to the discussion. Abstrakt   PDF
Iwona Szumacher, Katarzyna Ostaszewska
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Funkcjonowanie niewielkich obiektów hydrogenicznych w krajobrazie rolniczym na przykładzie zagłębień bezodpływowych obszaru Kotliny Chodelskiej Abstrakt   PDF
Łukasz Franczak, Magdalena Franczak
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Further GIS solution for the better definition of geographical/landscape boundaries Abstrakt   PDF
Gábor Mezősi, Teodóra Bata
 
Vol 27: KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA Garb Dziećkowic i Przełom Przemszy (Wyżyna Śląska) jako potencjalne obszary turystyki ekologicznej – uwarunkowania przyrodnicze. The Dziećkowice Ridge and Przemsza Gap (Silesian Upland) as a potential areas of ecological tourism – natural conditions Abstrakt   PDF
Tomasz Parusel, Dominik Karkosz, Anna Meisel
 
Vol 22: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST Geneza i przebieg wezbrań na Wiśle w rejonie Bydgoszczy oraz ich wpływ na zagrożenie powodziowe miasta Abstrakt   PDF
Marcin Gorączko
 
Vol 23: EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju Abstrakt   PDF
Miłosz Jodłowski
 
Vol 16: REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE Geogeniczne uwarunkowania formowania się składu chemicznego wód podziemnych w obszarze występowania krasu gipsowego Niecki Nidziańskiej. Abstrakt   PDF
Jacek Różkowski, Viaczesław Andrejczuk, Marian Pulina, Anna Chwalik
 
Vol 29: PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA Geopark Przysucha – koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony Abstrakt   PDF
Jan Ziomek, Romuald Olaczek, Dominik Kopeć
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Glades overgrowing and lowering of the forest-field boundary as two examples of long term changes in landscape Abstrakt   PDF
Agnieszka Nowak, Natalia Tokarczyk
 
Vol 24: PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Gorzelnie rolnicze jako element dziedzictwa poprzemysłowego wsi – miejsce w krajobrazie oraz możliwości zagospodarowania Abstrakt   PDF
Janusz Gubański
 
Vol 21: STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA Granica regionalna między Niecką Nidziańską a Kotliną Sandomierską w koncepcji „matryca-płat-korytarz” Abstrakt   PDF
Tomasz Tłuszcz
 
Vol 7: GRANICE KRAJOBRAZOWE - PROBLEMY TEORETYCZNE I ZNACZENIE PRAKTYCZNE Granice jednostek przestrzennych w różnych strefach krajobrazowych Abstrakt   PDF
Grażyna Bezkowska
 
Vol 26: PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ Granice w krajobrazie – bariera czy atrakcja turystyczna? Abstrakt   PDF
Sylwia Kulczyk
 
Vol 33: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI KRAJOBRAZOWYMI - Landscape Systems Management Główne kierunki badań nad krajobrazem Abstrakt   PDF
Andrzej Richling
 
Vol 30: FOUR DIMENSIONS OF LANDSCAPE Habitat mapping of Natura 2000 sites in Szentendre Island in the Central Region of Hungary – experiences of the remapping Abstrakt   PDF
Attila Gergely
 
Vol 12: PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH Harmonia w krajobrazie Przedgórza Iłżeckiego (okolice Orońska) Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
101 - 125 z 633 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1899-3850