Vol 23

EKOLOGIA KRAJOBRAZU – PROBLEMY BADAWCZE I UTYLITARNE

THE LANDSCAPE ECOLOGY – RESEARCH AND USAGE ASPECTS 
Redakcja tomu/Volume edited by: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Perspektywy rozwoju ekologii krajobrazu PDF
Andrzej Richling
Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu PDF
Maciej Pietrzak
O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych PDF
Jerzy Solon
O potrzebie i możliwościach przebudowy Krajowego Systemu Ochrony Krajobrazu PDF
Krzysztof Badora
Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym PDF
Mariusz Kistowski
Ekologia – krajobraz – turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika PDF
Sylwia Kulczyk
Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego PDF
Marek Degórski
Porządki przestrzenne – syntetyczna wizja krajobrazu PDF
Jarosław Balon
Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju PDF
Miłosz Jodłowski
Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka PDF
Agata Ćwik
Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego PDF
Krystyna German
W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych PDF
Wojciech Lewandowski
System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią PDF
Jarosław Czochański
Wskaźniki ekologiczne w badaniach jakości krajobrazu PDF
Sylwia Horska-Schwarz
Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? PDF
Wojciech Maciejowski
Czym jest zgodność krajobrazu i jak ją szacować? PDF
Zbigniew Borkowski
Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem transektów geoekologicznych PDF
Jan Niedźwiecki
Metodologiczne problemy wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych PDF
Tomasz Tłuszcz
Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych badaniach z zakresu ekologii lasu PDF
Anna Orczewska
Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykładzie Czarnohory) PDF
Anatolij Melnyk
Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych PDF
Rafał Kot
Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego PDF
Paulina Łukaszewska (Drelich), Czesław Wysocki
Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) PDF
Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska
Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku geograficznym okolic Gładyszowa w Beskidzie Niskim PDF
Karol Augustowski


ISSN: 1899-3850