Vol 22

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MIAST

PROBLEMS OF URBAN NATURAL ENVIRONMENTS

Redakcja tomu/Volume edited by: Sylwia Bródka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Geneza i przebieg wezbrań na Wiśle w rejonie Bydgoszczy oraz ich wpływ na zagrożenie powodziowe miasta PDF
Marcin Gorączko
Współczesne zmiany stosunków wodnych na terenie miasta Gdańska PDF
Roman Cieśliński
Wpływ użytkowania zlewni na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie wartości pH i stężenia tlenu w wodach rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce) PDF
Tadeusz Ciupa
Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna) PDF
Adam Bartnik, Piotr Moniewski, Przemysław Tomalski
Systemy zieleni miejskiej w Polsce – ewolucja i problemy kształtowania PDF
Barbara Bożętka
Przegląd działań w zakresie ochrony i kształtowania zieleni zabytkowej miasta Łodzi PDF
Barbara Wycichowska
Zróżnicowanie stopnia fragmentacji terenów zieleni w miastach Wielkopolski PDF
Iwona Zwierzchowska
Miasto jako przestrzeń rozwoju spontanicznej roślinności drzewiastej PDF
Artur Adamczak
The occurrence of European mistletoe under the conditions of high human impact in the central part of Warsaw, Poland PDF
Maria Zachwatowicz, Karolina Petrović, Barbara Sudnik-Wójcikowska
Charakterystyka reakcji tytoniu szlachetnego na ozon troposferyczny na terenie miasta Poznania i okolic PDF
Klaudia Borowiak, Janina Zbierska, Agnieszka E. Ławniczak, Monika Tomaszewska
Przestrzenne zróżnicowanie akumulacji wybranych pierwiastków w rezerwacie Las Kabacki w Warszawie PDF
Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Rola ogrodów działkowych w krajobrazie lewobrzeżnej Warszawy PDF
Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Metoda określania podatności lasów na czynniki szkodotwórcze na przykładzie Leśnictwa Brzeziny w Nadleśnictwie Kalisz PDF
Aleksandra Turkowiak
Z problematyki podziałów krajobrazowych terenów zurbanizowanych PDF
Andrzej Richling
Problemy krajobrazowe miasta Wysokie Tatry na Słowacji PDF
Jarosław Balon, Joanna Więcław-Michniewska
Odnowa miast jako przejaw zrównoważonego rozwoju – doświadczenia Lipska PDF
Adam Radzimski
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast muzułmańskich w Maroku PDF
Iwona Markuszewska
Niezrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej – problemy i perspektywy PDF
Mariusz Kistowski
Ocena stabilności ekologicznej krajobrazu gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój PDF
Ewa Król, Slávka Gałaś
Struktura krajobrazów zabudowanych Słupska – próba oceny jakości przestrzeni miejskiej PDF
Agnieszka Flis
Wpływ nowych form osiedli mieszkaniowych na system przyrodniczy miasta (na przykładzie osiedli piątkowskich w Poznaniu) PDF
Wojciech Mania, Leon Kozacki
Zmiany układu osadniczego w strefie metropolitarnej miasta Poznania (na przykładzie gminy Rokietnica) PDF
Andrzej Kijowski
Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu mapy wektorowej poziomu drugiego i techniki GPS PDF
Beata Medyńska-Gulij, Łukasz Halik
Charakterystyka zmian przebiegu koryta rzeki Słupi w granicach miasta Słupsk – ujęcie historyczne przy wykorzystaniu narzędzi GIS PDF
Łukasz Śmielak
Wpływ przekształceń infrastruktury drogowej na podstawowe cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych małej zlewni podmiejskiej PDF
Piotr Moniewski, Małgorzata Stolarska
Wody powierzchniowe i podziemne miasta Kielce w świetle „Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000” PDF
Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
Radomka w Radomsku – znaczenie rzeki w strukturze miasta przemysłowego PDF
Małgorzata Milecka, Iwona Brankiewicz
Zagospodarowanie i użytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przykładzie Wrocławia i Poznania) PDF
Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak
Skuteczność ochrony środowiska przyrodniczego przestrzeni podmiejskiej na przykładzie aglomeracji Lublina PDF
Justyna Strzałkowska, Monika Hurba
Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania PDF
Lidia Poniży


ISSN: 1899-3850