Vol 21

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KRAJOBRAZOWYCH: META-ANALIZY, MODELE, TEORIE I ICH ZASTOSOWANIA

THE STRUCTURE AND FUNCTIONNING OF LANDSCAPE SYSTEMS:META-ANALYSES, MODELS, THEORIES AND ITS APPLICATIONS

redakcja tomu / Volume edited: Tadeusz J. Chmielewski

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki im.B.Dobrzańskiego PANwLublinie, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie”, Roztoczański Park Narodowy, 2008

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Ekologia krajobrazu – nauka czy pole badawcze? PDF
Andrzej Richling
Syntezy krajobrazowe a holistyczne ujęcia krajobrazu PDF
Maciej Pietrzak
Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych PDF
Jerzy Solon
Ochrona struktury i funkcjonowania krajobrazów szczególnie cennych przyrodniczo PDF
Barbara Żarska
Urbanizacja przyrody – przyroda w kompozycji obszarów zurbanizowanych PDF
Alina Drapella-Hermansdorfer
Ekologia krajobrazu miasta: teoria i praktyka PDF
Barbara Szulczewska
Koncepcja równowagi krajobrazu – mity i rzeczywistość PDF
Mariusz Kistowski
Zmierzając ku ogólnej teorii systemów krajobrazowych PDF
Tadeusz J. Chmielewski
Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych PDF
Tomasz Giętkowski, Maria Zachwatowicz
Próba uwzględnienia systemów stokowych w klasyfikacji typologicznej krajobrazu górskiego PDF
Jan Niedźwiecki
Modelowanie wybranych aspektów funkcjonowania geosystemów PDF
Jerzy Lechnio
Metoda delimitacji i analiza typologicznego zróżnicowania jednostek przyrodniczo – krajobrazowych Roztocza i Równiny Biłgorajskiej PDF
Barbara Sowińska, Tadeusz J. Chmielewski
Zastosowanie cyfrowej ortofotomapy do analizy struktury szaty roślinnej na przykładzie rezerwatu przyrody „Trzy Jeziora” PDF
Szymon Chmielewski, Danuta Urban
Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników faunistycznych PDF
Edyta Regulska
Analiza wizualnych form krajobrazu kulturowego z wykorzystaniem formalizacji PDF
Agnieszka Kępkowicz
The concept of landscape character. Between natural and cultural landscape dimensions PDF
Barbara Bożętka
Diachroniczna analiza krajobrazu na przykładzie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu PDF
Monika Brodzka
Application of the patch – matrix – corridor model in restructuring of the regional system of nature conservation in Opole voivodeship PDF
Krzysztof Badora
Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDF
Agata Cieszewska
Tendencje kształtowania struktury przyrodniczej krajobrazu w praktyce planowania miejscowego PDF
Renata Giedych
Granica regionalna między Niecką Nidziańską a Kotliną Sandomierską w koncepcji „matryca-płat-korytarz” PDF
Tomasz Tłuszcz
Zastosowanie modelu geokompleksu do oceny zmian struktury krajobrazu w dolinie Wieprza PDF
Marcin Kozieł
Wpływ struktury krajobrazu na przebieg procesów erozyjnych na przykładzie aktywnego koryta Nysy Kłodzkiej PDF
Sylwia Horska-Schwarz, Agnieszka Latocha
Ekologiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w wybranych typach krajobrazów naturalnych Polski Środkowej PDF
Stanisław Krysiak
Charakterystyka wybranych źródeł Śląska Opolskiego PDF
Sylwia Horska-Schwarz, Krzysztof Spałek


ISSN: 1899-3850