Vol 20

KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU. TEORIA I PRAKTYKA

LANDSCAPE CLASSIFICATION. THEORY AND PRACTICE. red. Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona SzumacherWydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Landscape classification – between fact and fiction PDF
Olaf Bastian
Fizycznogeograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu PDF
Katarzyna Ostaszewska
Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu PDF
Jerzy Solon
Classification of landscape diversity as a source of the qualitative and quantitative information PDF
Galina I. Martsinkevich
Landscape changes: analysis and classification PDF
Jan Ot'ahel', Jan Feranec, Juraj Betak, Karol Husar, Monika Kopecka
Urban ecosystem classification – land use based information for modelling, comparison and management PDF
Jürgen H. Breuste
Landscape mapping and typology in the Czech Republic PDF
Jaromír Kolejka, Zdeněk Lipský
Klasyfikacja geokompleksów Karpat Ukraińskich PDF
Anatolij Melnyk
Classification of technogenic landscapes PDF
Pavel Zhoomar
Zastosowanie kryterium litologicznego w typologii krajobrazu naturalnego Wyżyn Polskich PDF
Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Andrzej Tyc
Typy krajobrazu kulturowego Polski PDF
Jerzy Solon
Problemowe aspekty typologii i klasyfikacji krajobrazów krasowych PDF
Wiaczesław Andrejczuk
Systematyzacja krajobrazów w wybranych krajach europejskich PDF
Anna Majchrowska
Landscape functional mosaics PDF
Burhard Meyer, Gábor Mezősi
The metodological problems of landscape classification or the purpose of ecotourism PDF
Sylwia Kulczyk
Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania środowiskiem PDF
Andrzej Mizgajski
Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły? PDF
Maciej Pietrzak
Analiza obiektowa jako narzędzie ekologa krajobraz – potencjał i ograniczenia PDF
Joanna Adamczyk
Artificial neural networks for landscape analysis of the Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” with Landsat ETM+ and SRTM data PDF
Amir Houshang Ehsani, Friedrich Quiel
Landscape typology in the assessment of quality and level of pollution of the natural environment on the basis of example mouth sections of selected river valleys PDF
Sylwia Horska-Schwarz
Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin PDF
Rafał Kot
Problmemy wyznaczania granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich PDF
Tomasz Giętkowski
Stan środowiska przyrodniczego a klasyfikacje krajobrazu PDF
Krzysztof Badora
Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych w Karpackim Przyrodniczym Parku Narodowym PDF
Bohdan Mucha
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu dna doliny Piławy na odcinku Mościsko-ujście do Bystrzycy (Przedgórze Sudeckie) – próba oceny ilościowej PDF
Katarzyna Kozina
Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim PDF
Andrzej Macias
Zdegenerowane grądy i łęgi z carex brizoides l. w wybranych zbiorowiskach leśnych Pomorza Zachodniego PDF
Henryk Janukowicz
Specyfika krajobrazu wizualnego i jego klasyfikacja PDF
Barbara Wycichowska
Dźwięk jako element oceny i klasyfikacji krajobrazu PDF
Sebastian Bernat
Integrated l andscape management – basic tool for implementation of sustainable development in practice PDF
Zita Izakovičová
Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych w Polsce PDF
Marcin Kozieł
Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units PDF
Mieczysław Kunz
Classification and analyze of non forest woody vegetation in agricultural landscape PDF
Juraj Lieskovský
The classification of Nitra’s town contact area and selected villages in its hinterland PDF
Regina Mišovičová, Zuzana Pucherová
Landscape classification on the basis of the ecological and social aspects PDF
Milena Moyzeová
New method of landscape typology in the Czech Republic PDF
Dušan Romportl, Tomáš Chuman, Zdeněk Lipský
Classification and fragmentation of natural-anthropogenic landscapes for the purposes of the balanced spatial organization of territory PDF
Iryna I. Schastnaya
Classification of urban landscapes: The case study ol Mahilew (Belarus) PDF
Natalia Tupitsyna
Nowe elementy systemu obszarów chronionych w Polsce i ich potencjał dla zrównoważonego gospodarowania krajobrazem – próba klasyfikacji obszarów Natura 2000 PDF
Maria Zachwatowicz
Time-spatial changes of the landscape diversity in the traditional land utilisation (Tribeč Mountains, West Carpatians, Slovakia) PDF
František Petrovič, Juraj Hreško, Mária Vrábelová
Multi functional landscape evaluation of Trnava district PDF
Zuzana Miklošovičová
Application of landscape assessment for biodiversity conservation (the case study of Eastern Belarus Landscape Province) PDF
Irina P. Usava
Podstawy metodyczne oceny krajobrazu leśnego w otoczeniu szlaków komunikacyjnych PDF
Emilia Janeczko
Korytarz ekologiczny – percepcja społeczna pojęcia PDF
Alina Gerlée
Walory wizualne roślinności spontanicznej na dachach poprzemysłowych budynków w Warszawie PDF
Karol Wojciech Chyliński, Beata Fornal–Pieniak
Kryteria klasyfikacji krajobrazów PDF
Zbigniew Borkowski


ISSN: 1899-3850