Vol 19

WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN PHYSICAL PLANNING
red. Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska
Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii; Komitet "Człowiek i środowisko" Przy Prezydium PAN,
Gdańsk - Warszawa, 2007

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 
LISTA ADRESOWA AUTORÓW TOMU PDF
 

Artykuły

Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego PDF
Mariusz Kistowski
Unifikacja typów geokompleksów w skali kraju podstawą waloryzacji krajobrazu PDF
Jarosław Balon
Metodologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego PDF
Zbigniew Borkowski
Projektowanie akustyczne w planowaniu przestrzennym PDF
Sebastian Bernat
Przydatność wskaźników jakości życia w ocenach warunków życia na potrzeby planowania przestrzennego PDF
Wioletta Kałamucka
Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym PDF
Sylwia Bródka, Andrzej Macias
Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych PDF
Katarzyna Fagiewicz, Lidia Poniży
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wsi żużeta i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PDF
Krzysztof Badora
Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych PDF
Urszula Myga-Piątek
Waloryzacja budowy geologicznej dla potrzeb zachowania georóżnorodności PDF
Jerzy Nita
Wybrane problemy waloryzacji zadrzewień i zakrzewień obszarów rolnych PDF
Barbara Bożętka
Możliwość wykorzystania europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym PDF
Anna Fogel, Piotr Fogel
Znaczenie opinii mieszkańców i opracowań specjalistów w planowaniu rozwoju gminy PDF
Agata Ćwik
Najwyższe Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Rokietnica a proces planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF
Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski
Ocena środowiskowa projektu programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim PDF
Witold Wołoszyn, Tomasz Furtak
Rola wybranych uwarunkowań przyrodniczychw planowaniu przestrzennym na przykładzie zlewni Opatówki PDF
Bogusława Baran-Zgłobicka
Propozycje dostosowania funkcji krajobrazu do struktury przyrodniczej środkowej części Pojezierza Bytowskiego (gmina Miastko) PDF
Agnieszka Flis
Potencjał rekreacyjny a zmiany krajobrazu w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie Wilanowa PDF
Sylwia Kulczyk
Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej PDF
Jarosław Czochański
Hydromorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską (na przykładzie Potoku oliwskiego) PDF
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego rejonu Męcikału na Równinie Charzykowskiej PDF
Wojciech Staszek
Budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych jako elementy wpływające na intensywność oddziaływania na środowisko PDF
Paweł Binkiewicz
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek PDF
Zbigniew Osadowski
Metoda ksztaltowania stref funkcjonalno-przestrzennych jako instrument ochrony walorów przyrodniczych na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego PDF
Agata Cieszewska, Renata Giedych
Walory przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego ,,Sobków'' na Płaskowyżu Jędrzejowskim PDF
Marek Stachurski, Andrzej Misztal, Ryszard Kostuch
Przetwarzanie baz danych źródłowych w celach ochrony środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym PDF
Lech Kaczmarek, Beata Medyńska-Gulij
Możliwości wykorzystania Numerycznych Modeli Powierzchni w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska przyrodniczego PDF
Jerzy Nita, Tomasz Giętkowski
Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego PDF
Witold Warcholik
ocena podatności płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenia jako podstawa dzialań ochronnych w zlewni PDF
Renata Graf


ISSN: 1899-3850