Vol 17

STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA KRAJOBRAZU

Struktura przestrzenno – funkcjonalna krajobrazu Pod redakcją Adolfa Szponara, Sylwii Horskiej – Schwarz  The spatial – functional structure of landscape Edited by Adolf Szponar, Sylwia Horska – Schwarz 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Wprowadzenie

Z problematyki przyrodniczego podziału przestrzeni PDF
Andrzej Richling Richling

Artykuły

Filozoficzne i socjologiczne uwarunkowania kształtowania fizjonomii krajobrazu PDF
Zbigniew Borkowski
Problemy odwzorowania struktury przestrzennej i funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych PDF
Tadeusz J. Chmielewski, Tomasz Mieczan, Monika Tarkowska – Kukuryk, Marcin Kolejko
Kartograficzne i teledetekcyjne dane i metadane w studiach nad krajobrazem PDF
Marian Drużkowski
Landscape - dynamical studies in North - Western Russia: basic results and environmental applications PDF
Gregory A. Isachenko
Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green Map” PDF
Sylwia Kulczyk
Przegląd wybranych podejść metodycznych w zakresie analizy i oceny wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze PDF
Mariusz Kistowski
Historia, metody i źródła badan krajobrazu kulturowego PDF
Urszula Myga - Piątek
Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego PDF
Anna Paprzycka
Facja jako podstawowa jednostka w układzie hierarchicznym geokompleksu krajobrazowego PDF
Adolf Szponar
Wpływ huraganowego wiatru z dnia 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu Tatr PDF
Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski
Zbiorniki małej retencji – problemy funkcjonowania PDF
Jerzy Bieroński
Modele struktury przestrzenno – funkcjonalnej wybrzeża klifowego Wolińskiego Parku Narodowego PDF
Sylwia Horska - Schwarz
Zmiany warunków glebowo – wilgotnościowych doliny Odry PDF
Sylwia Horska - Schwarz
Próba oceny zmian w intensywności zabudowy gminy Pruszcz Gdański w latach 1985 - 2000 w świetle uwarunkowań przyrodniczych PDF
Barbara Korwel - Lejkowska
Rozwój krajobrazu Sudetów Kłodzkich w czasach historycznych PDF
Agnieszka Latocha
Deforestacja Masywu Śnieżnika (Sudety Wschodnie) PDF
A. Szponar, E. Bylińska, S. Horska - Schwarz
Zmiany właściwości fizyczno – chemicznych gleb fragmentu doliny Białej Lądeckiej (odcinek źródliskowy) jako główna przyczyna destrukcji ekosystemów leśnych PDF
Adolf Szponar, Sylwia Horska - Schwarz
Struktura krajobrazów delt rzecznych na Opolszczyźnie i ich znaczenie w regionalnym systemie ochrony przyrody PDF
Krzysztof Badora
Miejsce i rola kosciołów w krajobrazie Polskiego Podtatrza PDF
Jarosław Balon
Problem zieleni urządzonej w pasach drogowych w Polsce PDF
Jerzy Bieroński
Infrastruktura kolejowa a krajobraz na wybranych przykładach z Dolnego Śląska PDF
Paweł Binkiewicz
Wpływ antropopresji na charakter przemian wybranego cieku (Potoku Oliwskiego) aglomeracji gdańskiej PDF
Roman Cieśliński
Changes in the channels and floodplains of Sudetic rivers in the Morava river basin after the flood in july 1997 PDF
Mojmír Hrádek
Krajobrazy lessowe południowo – zachodniej Polski PDF
Janusz Kida, Zdzisław Jary
Wpływ miejskiej wyspy ciepła na rozmieszczenie stanowisk powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) we Wrocławiu PDF
Grażyna Kidawska
Ślady działalności antropogenicznej w środowisku wodnym w dorzeczu górnej Kwisy PDF
Bartosz Korabiewski
Ocena georóżnorodności klimatu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25000 PDF
Rafał Kot
Szanse i zagrożenia zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich PDF
Alina Kowalczyk - Juśko
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” PDF
Izabela Krzak
Uwarunkowania rozwoju turystycznego w Dolinie Wulkanów w południowym Peru PDF
Mariusz Krzak
Park miejski jako obiekt badan krajobrazowych PDF
Iwona Szumacher


ISSN: 1899-3850