Vol 16

REGIONALNE STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE

Regional Landscape-Ecological Studies
Red. A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, A. Świercz
Wydz. Geogr. i St. Reg. Un. Warsz., Inst. Geogr. Ak. Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, PAEK, Warszawa 2006.

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Badania nad georóżnorodnością Ponidzia Pińczowskiego. Geodiversity investigation in the Pińczów region. PDF
Andrzej Richling
Okolice Pińczowa jako poligon dla długo okresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. PDF
Jerzy Solon
Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. PDF
Marek Degórski
Europejska Konwencja Krajobrazowa impulsem dla badań interdyscyplinarnych. The European Landscape Convention – the impulse for interdyscyplinary study. PDF
Anna Majchrowska
Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno- krajobrazowych). Landscapes of Poland (conception of landscape-ecological research) PDF
Marian Drużkowski
Landscape as information source for studies of connections between nature and societies. Krajobraz jako źródło informacji w badaniach związków między naturą a społeczeństwem. PDF
Jean-Claude Wieber
Interaction between structural, evolutional and functional directions in landscape studies. Relacje pomiędzy strukturalnymi, ewolucyjnymi i funkcjonalnymi kierunkami studiów krajobrazowych. PDF
Kirill N. Dyakonov, Andrey I. Beliakov
Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). PDF
Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Marek Degórski
Stability of the natural environment as a subject of geoecological research. Stabilność środowiska przyrodniczego jako przedmiot badań geoekologii. PDF
Jarosław Balon
Struktura krajobrazu środkowej Wielkopolski – eksperyment kartograficzny II. Landscape stucture of the central Wielkopolska (Great Poland) – cartographical experiment II. PDF
Maciej Pietrzak
Struktura pionowa fragmentu Bramy Krakowskiej w okolicach Kamienia. The vertical landscape structure of the Cracow Gate area near Kamień PDF
Tomasz Zapała
Ocena statusu krajobrazu jako podstawa jego ochrony na przykładzie krajobrazów kemów i ozów Niziny Śląskiej. Assessment of the status of the landscape as the basis for its conservation, on the example of kame and esker landscapes of the Silesia Lowland PDF
Krzysztof Badora
Specyfika warunków glebowo-siedliskowych dolin rzecznych jako wynik obiegu wody w poszczególnych morfohydrolitotopach – na przykładzie fragmentów do liny Odry. PDF
Sylwia Horska-Schwarz
Ewolucja starorzeczy jako przejaw starzenia się geokompleksów dolinnych w oparciu o powierzchnie testowe doliny Odry Oława – Wrocław. PDF
Sylwia Horska-Schwarz
Chronostruktura krajobrazu przełomów rzecznych południowej strefy krawędzi Roztocza Tomaszowskiego. The landscape chronostructure of the river breaks in the southern escarpment zone of the Tomaszów Roztocze. PDF
Bronisław Janiec, Bożenna Czarnecka
Krajobrazy roślinne jako wyraz naturalnych i antropogenicznych przemian środowiska małych dolin rzecznych Roztocza. Vegetation landscapes versus natural and anthropogenic changes of environment in small river valleys of the Roztocze. PDF
Bożenna Czarnecka, Bronisław Janiec
Rola wizualizacji obiektów strukturalnych w badaniach krajobrazowych na przykładzie rejonu chęcińskiego. The role of visualization of structural objects in landscape research. Example of the Chęciny region. PDF
Jerzy Nita
FORKOME – model komputerowy i jego zastosowania do prognozowania zmia krajobrazów leśnych. The FORKOME model and its applications in prognosis of the forest landscape changes. PDF
Ihor Kozak, Grzegorz Potaczała
Analiza historyczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. Historical analysis as a source of information on natural environment. PDF
Joanna Plit
Problem określenia georóżnorodności na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły. The problem of definition of the geodiversity on the example of the Fordon partof the lower Vistula valley. PDF
Rafał Kot
Wpływ peryglacjalnych utworów pokrywowych na potencjał siedliskowy geokompleksów w świetle wyników badań agrofizycznych. The influence of periglacial cover deposits on geocomplexes habitat potential in the light of agrophysics research. PDF
Stanisław Krysiak
Różnorodność układów glebowo-roślinnych w okolicach Pińczowa uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych. Diversity of plant-soil systems near Pińczów as a result of variability of sandy covers. PDF
Tomasz Grabowski, Andrzej Harasimiuk
Ilościowa transformacja opadów atmosferycznych w drzewostanie jodłowo – bukowym w latach hydrologicznych 2000–2004. Quantity transformation of precipitations in fir- beech forest stands in hydrological years 2000–2004. PDF
Rafał Kozłowski
Influence of selected soil properties on the structures of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland. Wpływ wybranych cech gleby na strukturę zgrupowań chrząszczy w południowej części Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. PDF
Wojciech Maciejowski, Andrzej Kasprzak
Badania na stacji terenowej Wydziału Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Południowym. The investigation at the Geographical Station of Lvov University in the Southern Roztocze. PDF
Bohdan Mucha
Zmiany klimatu Polski w XIX–XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Małopolskiej. Changes in the Poland’s climate during 19th – 21th centuries with particular consideration of Małopolska Upland. PDF
Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka
Warunki topoklimatyczne Ponidzia Pińczowskiego–teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty badań. Topoclimatological conditions of the Ponidzie Pińczowskie – theoretical, methodical and practical aspects of research. PDF
Elwira Żmudzka
Metody określania warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz przykłady ich zastosowania. Methods of determination of air pollution dispersion and examplesof its application. PDF
Krzysztof Jarzyna
Zróżnicowanie klimatu lokalnego na Diablej Górze w Puszczy Boreckiej. Differentiation of the local climate of Diabla Góra in the Borecka Forest. PDF
Katarzyna Pietras
Interdyscyplinarne badania źródeł. Interdisciplinary research of springs. PDF
Maria Baścik, Wojciech Chełmicki
Rola Pieszyckiego Potoku w kształtowaniu krajobrazu strefy krawędziowej Sudetów i jego wpływ na rozwój przestrzenny Pieszyc. PDF
Janusz Łach
Flood mitigation strategies – demands and reality demonstrated by a case study of the Müglitz catchment (Eastern Ore Mountains). Strategie łagodzenia powodzi – wymagania i rzeczywistość. Na przykładzie studium zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie). PDF
Matthias Röder
Stosunki wodne rezerwatu „Jezioro Modła”, Water conditions of the “Jezioro Modła” reserve PDF
Roman Cieśliński
Temperatura wód i występowanie zjawisk lodowych na rzekach odwadniających zlewnie o różnym sposobie użytkowania na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Góry Świętokrzyskie). PDF
Tadeusz Ciupa
Geogeniczne uwarunkowania formowania się składu chemicznego wód podziemnych w obszarze występowania krasu gipsowego Niecki Nidziańskiej. PDF
Jacek Różkowski, Viaczesław Andrejczuk, Marian Pulina, Anna Chwalik
Ocena stopnia naturalności i kierunków przekształceń roślinności w oparciu o metody: fitosocjologiczną i krajobrazową (na przykładzie wsi Guciów na Roztoczu Środkowym). PDF
Tadeusz Grądziel, Grzegorz Janicki, Tomasz Furtak, Irena A. Pidek, Jan Rodzik
Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Long-term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection. PDF
Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki, Ryszard Pawlicki
Zróżnicowanie muraw kserotermicznych na Ponidziu ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ze związku Festuco-Stipion. PDF
Bożena Łuszczyńska
Przegląd stanowisk wybranych gatunków z rodziny Orchideaceae w sąsiedztwie cementowni regionu świętokrzyskiego.Review of habitats of species with Orchideaceae in the cement mills in the Świętokrzyski region. PDF
Anna Świercz
Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na rozmieszczenie stanowisk powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) we Wrocławiu. Influence of anthropogenic factors on the distribution of the traveller’s joy (Clematis vitalba L.) in Wrocław. PDF
Grażyna Kidawska
Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północnoamerykańskich z rodzaju Solidago L.. Landscape transformation in the influence of expansive North Americans perennial from Solidago L. genus. PDF
Magdalena Szymura, Karol Wolski
Równowaga jonowa roślin zielnych Puszczy Kampinoskiej jako biowskaźnik stanu środowiska. Herbaceous plants ionic balance in the Kampinos Forest as a bioindicator of environment state. PDF
Elżbieta Janowska
Zawartość chlorofilu w glonach planktonowych jako element monitoringu wód Zalewu Szczecińskiego. Content of chlorophyll as an element in phytoplankton of the water monitorng Szczecin Lagoon. PDF
Henryk Janukowicz
Charakterystyka uwarunkowań termicznych w okresie astronomicznego lata na stanowisku omiega górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) w dolinie Białej Przemszy. PDF
Agnieszka Salasa
Monitoring biegaczowatych Coleoptera występujących na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego – stanowisko badawcze w lesie wyżynnym w okolicy Huciska. PDF
Ewa Machnicka
Badania geochemiczne w ocenie stanu środowiska na wybranych przykładach z Gór Świętokrzyskich. Geochemical studies in the environmental quality assessment based on the selected examples from the Świętokrzyskie Mountains (south - central Poland). PDF
Zdzisław M. Migaszewski
Metody określania tła geochemicznego w badaniach środowiska przyrodniczego. Methods of determining geochemical background in environmental studies. PDF
Agnieszka Gałuszka
Wybrane metody geochemiczne w badaniach środowiska. Selected geochemical methods in environmental studies. PDF
Wojciech Zgłobicki, Marta Ziółek
Zmiany zawartości materii organicznej w glebach użytków rolnych w okolicach Płocka. The changes of organic carbon contents in soil of rural areas in the surroundings of Płock. PDF
Barbara Stojek


ISSN: 1899-3850