Vol 14

PŁATY I KORYTARZE JAKO ELEMENTY STRUKTURY KRAJOBRAZU - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA KONCEPCJI

Patches and Corridors as Landscape Elements - Advantages and Limitations of the Concept
red. Agata Cieszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004

Spis treści

Spis treści PDF
 
Autorzy tomu PDF
 

Artykuły

MODEL PŁATÓW I KORYTARZY - DYSKUSJA POJĘĆ PDF
Agata Cieszewska
SYSTEMY PRZYRODNICZEGO PODZIAŁU PRZESTRZENI PDF
Andrzej Richling
ZARYS TEORII STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ PDF
Roman Andrzejewski, Tadeusz J. Chmielewski
KRAJOBRAZY ROLNICZE W KONCEPCJI TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW PDF
Lech Ryszkowski
ZASTOSOWANIE KONCEPCJI POTENCJAŁÓW KRAJOBRAZOWYCH DLA OCENY STOPNIA SPÓJNOŚCI KRAJOBRAZU PDF
Jerzy Solon
MATRYCE, PŁATY I KORYTARZE JAKO OPERACYJNE JEDNOSTKI TERYTORIALNE – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PDF
Maciej Pietrzak
PŁATY I KORYTARZE EKOLOGICZNE W STRUKTURZE MIASTA – TEORIA I PRAKTYKA PDF
Maciej Przewoźniak
PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO INSTRUMENT REALIZACJI SIECI EKOLOGICZNYCH: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PDF
Barbara Szulczewska
MAIN ASPECTS OF PATCHES AND CORRIDORS CONCEPT IN SPATIAL PLANNING OF MACEDONIA PDF
Stefanka Hadzi Pecova
KONCEPCJA ZACHOWANIA SIECI EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM JAKO PODSTAWY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO REGIONU PDF
Jarosław Czochański
STRUKTURA KRAJOBRAZU OBSZARÓW MŁODOGLACJALNYCH W UJĘCIU KONCEPCJI MATRYC, PŁATÓW I KORYTARZY – STUDIUM METODOLOGICZNE NA PRZYKŁADZIE CENTRALNEJ CZĘŚCI POJEZIERZA KASZUBSKIEGO PDF
Barbara Korwel, Mariusz Kistowski
PROBLEMY IDENTYFIKACJI PŁATÓW I KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W GMINIE ROKIETNICA (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE) PDF
Jolanta Kijowska, Alina Zajadacz
ZASTOSOWANIE MODELU PŁATÓW I KORYTARZY W ASPEKCIE ZMIAN KRAJOBRAZU ROLNICZEGO PDF
Iwona Markuszewska
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY W PLANOWANIU MIEJSCOWYM PDF
Agata Cieszewska, Renata Giedych
FORMY DOLINNE POLSKI ŚRODKOWEJ JAKO KORYTARZE EPIZODYCZNEGO, OKRESOWEGO I STAŁEGO ODPŁYWU WÓD PDF
Stanisław Krysiak
TERENY NADPILICZNE W STREFIE PRZEJŚCIOWEJ NIZIN I WYŻYN ŚRODKOWEJ POLSKI W ŚWIETLE KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY ORAZ W UJĘCIU GEOKOMPLEKSÓW CZĘŚCIOWYCH (MORFOLITOHYDROTOPÓW) PDF
Stanisław Krysiak
STRUKTURA PRZESTRZENNA KRAJOBRAZU KORYTARZA EKOLOGICZNEGO DOLINY ODRY W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PDF
Krzysztof Badora, Arkadiusz Nowak
ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY DO ANALIZY FUNKCJONALNEJ KRAJOBRAZU WYŻYNNEGO PDF
Krystyna German
O TRUDNOŚCIACH ZASTOSOWANIA KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY W OBSZARZE WYSOKOGÓRSKIM PDF
Jarosław Balon
DOLINY RZECZNE JAKO STREFY AKUMULACJI SKAŻEŃ I KORYTARZE PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W KRAJOBRAZIE PDF
Tadeusz J. Chmielewski
STRUKTURA I FUNKCJA JAKO KRYTERIA WYRÓŻNIANIA KORYTARZY W ŚRODOWISKU PDF
Marek Ostrowski
ZASTOSOWANIE MODELU PŁATY I KORYTARZE DO WALORYZACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DLA POTRZEB REKREACJI PDF
Aleksandra Kowalczyk
KORYTARZE I ICH GRANICE PDF
Sylwia Kulczyk
KRAJOBRAZ W UJĘCIU INFORMACJI OBRAZOWEJ PDF
Marek Ostrowski
WDRAŻANIE IDEI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH PDF
Krzysztof Wojciechowski


ISSN: 1899-3850