Vol 13

STUDIA EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE W PROGRAMOANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWOJU. PRZEGLĄD POLSKICH DOSWIADCZEŃ W PROGU INTEGRACJI

Landscape-ecological studies for sustainable development programming
red. M.Kistowski, Uniwersytet Gdanski, PAEK, Gdansk, 333 s., 2003

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 
Autorzy tomu - lista adresowa PDF
 

Wprowadzenie

Przedmowa PDF
Mariusz Kistowski
10 lat Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu PDF
Andrzej Richling

Artykuły

Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej PDF
Marek Degórski
Uwarunkowania prawne planowania, ochrony i zarządzania krajobrazem w Polsce w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej PDF
Renata Giedych
Miejsce badań ekologiczno-krajobrazowych w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej PDF
Anna Majchrowska
Niemiecka a światowa ekologia krajobrazu – dorobek, aktualne trendy, problemy badawcze i dylematy metodologiczne PDF
Maciej Pietrzak
Ocena zrównoważonego krajobrazu – w poszukiwaniu nowych wskaźników PDF
Jerzy Solon
Rozwój nowych podejść metodycznych z zakresu planowania przestrzennego i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej PDF
Witold Wołoszyn
Model magdeburski a perspektywy rozwoju planowania zagospodarowania przestrzennego krajobrazu PDF
Zbigniew Borkowski
Restrukturyzacja współczesnych asocjacji terytorialno-krajobrazowych w planowaniu przestrzennym PDF
Ryszard Klimko
Opracowania ekofizjograficzne a mapy sozologiczne PDF
Leon Kozacki, Andrzej Macias
Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem PDF
Anna Wiśniewska
Taksacja skutków zmian w środowisku przyrodniczym w gminie Łukowa PDF
Bogdan Kościk, Alina Kowalczyk-Juśko, Kajetan Kościk
Ocena zadowolenia mieszkańców Jaworzna z życia w mieście (wskaźnik nr 1 z Europejskiej Społecznej Listy Wskaźników Ekorozwoju) PDF
Krystyna Krauz, Marek Łabaj, Adam Mroczka
Ekoturystyka „zieloną” ścieżką do Europy PDF
Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski
Elementy środowiskowe i ochrona przyrody w ponadregionalnych systemach informacji przestrzennej programów współpracy państw nadbałtyckich z udziałem województwa pomorskiego PDF
Jarosław Czochański
Oczyszczalnie hydrobotaniczne w krajobrazie wiejskim na przykładzie Inwałdu PDF
Anna Świercz, Agnieszka Gandzel
Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy) PDF
Bożena Degórska
Prognoza rozwoju krajobrazu na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w świetle zmian użytkowania ziemi PDF
Agnieszka Flis
Próba typologicznej systematyzacji zbioru ostoi siedliskowych Natura 2000 centralnej i wschodniej Polski PDF
Tadeusz J. Chmielewski, Katarzyna Iwanicka, Piotr Brożek
Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe szansą dla ochrony przyrody dolin małych rzek Pomorza – teoria, praktyka i potrzeby działań na przyszłość PDF
Zbigniew Osadowski
Problemy delimitacji Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie pomorskim PDF
Mariusz Kistowski
Ostoje Natura 2000 w województwie opolskim na tle regionalnego systemu obszarów chronionych PDF
Krzysztof Badora
Afforestations structure in the context of requirements for biogeochemical barriers in an agricultural catchment PDF
Maria Szyszkiewicz-Golis
Rola hydrotopów w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Wielkopolski PDF
Iwona Markuszewska, Paweł Cichocki
Zmienność charakterystyk spektralnych zbóż ozimych i nieużytków porolnych w sezonie wegetacyjnym PDF
Jan Piekarczyk
Próba oceny oddziaływania stawów hodowlanych na środowisko przyrodnicze (na przykładzie gminy Malechowo) PDF
Danuta Prądzyńska
Landscape Changes in the Polish Carpathians as a result of agriculture marginalization in the mountains PDF
Aneta Szablowska-Midor
Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju na terenie karpackich dolin rzecznych PDF
Krystyna German
Badania stabilności środowiska jako podstawa planowania ekologiczno-krajobrazowego w górach PDF
Jarosław Balon
Różnorodność krajobrazu obszarów rolnictwa tradycyjnego. Studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego PDF
Marian Drużkowski
Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim PDF
Krystyna Towpasz, Małgorzata Kotańska
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym gminy Kamionka Wielka w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej PDF
Agata Potoniec
Przyrodnicze bariery zrównoważonego rozwoju gminy Pcim PDF
Piotr Sadowski
Możliwości zrównoważonego rozwoju gminy Sękowa w oparciu o zasoby środowiska przyrodniczego PDF
Małgorzata Dygoń
Renaturalizacja środowiska a wybrane walory krajobrazowe wschodniej części Beskidu Średniego PDF
Piotr Sadowski
Studium zieleni Nałęczowa PDF
Wioletta Kałamucka, Artur Nieścior
Social-ecological development of the Euroregion “Śląsk Cieszyński” on the verge of integration within European Union structures PDF
Wojciech Oleś, Sławomir Pytel, Ojmahmad Rahmonow
Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych na składowiska odpadów PDF
Barbara Radwanek-Bąk, Robert Patorski


ISSN: 1899-3850