Vol 12

PERSPEKTYWY ROZWOJU REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH

PERSPECTIVE ON THE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF LANDSCAPE RESEARCH
red. M. Strzyż
Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005

Spis treści

Spis treści PDF
 

Wprowadzenie

Przedmowa PDF
Małgorzata Strzyż

Artykuły

Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu PDF
Marek Degórski
Regionalne badania krajobrazowe - istota, cele, perspektywy krajobrazu PDF
Maciej Pietrzak
Pola zastosowań systemowej wiedzy o środowisku przyrodniczym w strategiach zrównoważonego rozwoju PDF
Krystyna German
Przyrodnicze i sozologiczne uwarunkowania i kierunki zrównoważonego rozwoju regionalnego Polski w świetle strategii rozwoju województw PDF
Mariusz Kistowski
Typologia krajobrazu naturalnego okolic Pińczowa - podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne PDF
Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Harasimiuk
Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych PDF
Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon
Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko-słowackiego PDF
Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski
Human resources and their regional dimension in the National Strategy of Sustainable Development for the Slovak Republic PDF
Vladimir Székely
Przekształcenia środowiska przyrodniczego w gminie Chojnice wskutek melioracji PDF
Aleksandra Kowalczyk
Zasoby i walory krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego PDF
Ewa Malinowska
Możliwości wykorzystania surowców siarczanowych Niecki Nidziańskiej PDF
Mirosław Barcicki
Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim PDF
Bożena Degórska
Uwarunkowania naturalne kształtowania wiejskich krajobrazów osadniczych PDF
Zbigniew Borkowski
Miejsce i znaczenie programu „Odnowy wsi” w procesie rozwoju regionu Śląska Opolskiego PDF
Maria Śmigielska
Uwarunkowania przestrzenne rozwoju budownictwa mieszkaniowego strefy podmiejskiej miasta Bydgoszczy PDF
Joanna Gęsikowska
Badania krajobrazowe podstawą rozwoju regionu w europejskim procesie metropolizacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego PDF
Barbara Sierecka-Nowakowska
Procesy globalizacji ich konsekwencje dla regionów PDF
Stanisław Sala
Opracowania ekofizjograficzne w procesie oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie budowy systemu zarządzania środowiskiem przez samorząd terytorialny. Refleksje z doświadczeń w administracji samorządu miejskiego w Kielcach PDF
Jadwiga Skrobacka
Parki krajobrazowe województwa śląskiego jako czynnik rozwoju turystyki oraz element ochrony krajobrazu kulturowego PDF
Anna Rękas
Przyrodnicze czynniki lokalizacji miejscowosci wypoczynkowych w regionie łódzkim PDF
Grażyna Bezkowska
Problematyka badan naukowych regionu swietokrzyskiego w literaturze turystycznej PDF
Ignacy Janowski
Jednostki krajobrazowe jako pola podstawowe oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego depozycja substancji zakwaszajacych PDF
Jerzy Lechnio
Rola biowskazników w monitoringu zanieczyszczeń środowiska i rekultywacji terenów poprzemysłowych PDF
Anna Świercz
Modelowe tendencje rozwojowe w wdrażaniu zagadnień z ochrony środowiska i regionalizmu w dobie Unii Europejskiej PDF
Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic
Ochrona środowiska w polityce globalnej a zintegrowany rozwój regionalny województwa świętokrzyskiego PDF
Marcin Wójtowicz
Zagrożenia wybranych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego PDF
Rafał Kot
Perspektywy rozwoju regionu w kontekście rekultywacji obszarów poprzemysłowych PDF
Radomir Nowakowski
Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradacje z wykorzystaniem technik GIS PDF
Piotr Tracz
Dźwięk i muzyka w krajobrazie PDF
Sebastian Bernat
Harmonia w krajobrazie Przedgórza Iłżeckiego (okolice Orońska) PDF
Sebastian Bernat


ISSN: 1899-3850