Vol 29

PERSPEKTYWY ROZWOJU GEOPARKÓW W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOBRAZWOYCH I REGIONALNYCH - TEORIA I PRAKTYKA

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF GEOPARKS IN THE LIGHT OF LANDSCAPE AND REGIONAL RESEARCH IN THEORY AND IN PRACTICE

Redakcja tomu / Volume edited by: Małgorzata Strzyż, Anna Świercz

Spis treści

Artykuły

Waloryzacja geoturystyczna obiektow przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparkow PDF
Piotr Dmytrowski, Alicja Kicińska
Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparkow PDF
Alicja Kicińska, Joanna Figna
Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionow Niżu Polskiego PDF
Rafał Kot
Geopark Przysucha – koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony PDF
Jan Ziomek, Romuald Olaczek, Dominik Kopeć
O celowości utworzenia geoparku w Bieszczadach Wysokich PDF
Grzegorz Haczewski
Możliwości i kierunki przekształceń terenów poeksploatacyjnych – architektoniczno-urbanistyczny aspekt Geoparku Amonity PDF
Halina Łapińska
Koncepcja Geoparku Przyrodniczo-Kulturowego „Szczercowskie Diamenty” PDF
Adrian Kin
Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny w aspekcie ich geoturystycznego udostępnienia PDF
Grzegorz Pabian, Tadeusz Biernat
Potencjał środowiska geograficznego rezerwatu Zachełmie a możliwości wielokierunkowego rozwoju regionu PDF
Małgorzata Strzyż, Adrian Kin
Koncepcja Geoparku Świętokrzyskiego – wybrane problemy PDF
Małgorzata Strzyż, Bożena Wójtowicz
Postawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego PDF
Bożena Wójtowicz
Możliwości rozwoju turystyki i edukacji na obszarach geoparkow w opinii studentow geografi i UJK Kielce PDF
Bożena Wójtowicz
Ochrona głazow narzutowych w Wielkopolskim Parku Narodowym PDF
Maria Górska-Zabielska
Środowisko wodne Geoparku Dolina Kamiennej PDF
Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
Możliwości wykorzystania muzeów i sanktuariów w turystyce na obszarze Geoparku Dolina Kamiennej PDF
Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
Zieleń miejska w systemie przyrodniczym Kielc – kształtowanie, wskaźniki PDF
Anna Świercz
Turystyka w rezerwacie geologicznym „Prządki” w województwie podkarpackim PDF
Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja
Uwarunkowania rozwoju gmin pasma Karkonoskiego Parku Narodowego a ochrona przyrody PDF
Marek Grzelak, Zdzisław Harabin
Projekt utworzenia stanowiska dokumentacyjnego w okolicy Sowiej Góry na Garbie Gielniowskim (Wyżyna Małopolska) PDF
Monika Podgórska
Pozostałości historyczne po eksploatacji surowców mineralnych na terenie Kielc PDF
Elżbieta Sykała, Anna Świercz
Wielkość i przestrzenne zróżnicowanie zagospodarowania i ruchu turystycznego w Malezji PDF
Renata Rettinger, Piotr Staszak


ISSN: 1899-3850