Vol 27

KRAJOBRAZY REKREACYJNE - KSZTAŁTOWANIE, WYKORZYSTANIE, TRANSFORMACJA

Redakcja tomu/Volume edited by: Andrzej Richling
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Atrakcyjność polskich parków narodowych w oczach mieszkańców Poznania Attractiveness of the polish national parks among the citizens of the city of Poznan PDF
Olga Adach, Jolanta Adach
Atrakcyjność krajobrazu górskiego – stała czy przygodna? Mountain landscape attractiveness – permanent or adventitious? PDF
Jarosław Balon
Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego. Limitation of recreational pressure in the Cybina Green Ridge within the city of Poznań on the basis of the vegetation landscape analysis. PDF
Roman Bednarek, Janina Borysiak, Krzysztof Pyszny
Strefy ciszy w krajobrazie rekreacyjnym. Quiet areas in recreational landscape PDF
Sebastian Bernat
Struktura sensualnych i intelektualnych przedmiotów zagospodarowania rekreacyjnego. Structure of sensual and intellectual objects of recreational land development. PDF
Zbigniew Borkowski
Pozyskiwanie energii wietrznej a zmiany krajobrazu. Konsekwencje dla funkcji rekreacyjnej. Wind energy and landscape changes. Consequences for the tourism function.
Barbara Bożętka
Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Eco-physiographic aspects of evaluating recreational potential PDF
Sylwia Bródka
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w wybranych gminach Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska). Environmental determinants of tourism development in the selected municipalities of the Giełczew Elevation (mid-eastern Poland). PDF
Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca
Możliwość wykorzystania przedmościa terespolskiego w opinii turystów. Possibilities of utilization of Terespol Forts Area in tourists opinion. PDF
Mieczysław Bytniewski, Łukasz Belniak
Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia krajobrazu obszaru chronionego na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego. The effect of tourism traffic on transformation of landscape in protected areas based on the Lednica Landscape Park. PDF
Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza. Coastal landscape types in Pomorskie Province and their origin. PDF
Roman Cieśliński
Hydrograficzne walory turystyczne w obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province. PDF
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
Przydatność treści mapy sozologicznej w skali 1:50 000 do analizy uwarunkowań ekoturystyki na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. PDF
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Tadeusz Biernat
Wpływ zmiany stosunków wodnych na walory przyrodnicze i rekreacyjne małej doliny rzecznej. The influence of changes of water conditions on nature and recreation values of a small-scale river valley. PDF
Bożenna Czarnecka
Osobliwości przyrodnicze gminy Mielnik szansą rozwoju geoturystyki. Natural curiosities of the Mielnik commune as a chance of the geotourism development. PDF
Katarzyna Dobek
Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i krajobraz Białki Tatrzańskiej. Influence of tourism and recreation on the Bialka Tatrzanska natural environment and landscape. PDF
Ewa Duda, Wiesław Ziaja
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako podstawa kształtowania krajobrazu rekreacyjnego wybranych wsi Drawskiego Parku Krajobrazowego.Cultural and natural heritage as the base to shape recreational landscape of selected villages of Drawski Landscape Par PDF
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Dariusz Świerk
Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego). Management of tourist-recreational space in post-mining areas (example of Adamów Lignite Field). PDF
Katarzyna Fagiewicz
Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych miast Lubelszczyzny. Evaluation of recreational potential of a selected towns of the Lublin Province PDF
Grzegorz Godlewski, Mirosław Zalech
Krajobraz kulturowy wsi podlaskiej jako istotny element atrakcyjności turystycznej regionu. The culture landscape of the Podlasie village as the element of the tourist atractiveness of the area. PDF
Andrzej Kasprzyk, Jarosław Żbikowski
Krajobrazy rekreacyjne miasta na przykładzie Kurytyby. Recreational Landscapes of the city as an example of Curitiba PDF
Jolanta Kijowska
Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko. Contrast in tourist management and traffic on Polish Baltic Sea coast on the examples of Władysławowo and Tolkmicko communas PDF
Mariusz Kistowski, Agata Trocha, Anna Tupaj
Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000. The valuation of geodiversity of the relief in the part of Świecie Basin in the scales of 1:10 000 and 1:25 000. PDF
Rafał Kot, Kamila Szmidt
Krajobraz jako obiekt badań geografii turyzmu. Landscape as an object of tourism geography research. PDF
Małgorzata Kowalczyk, Sylwia Kulczyk
Mała architektura sakralna w krajobrazie kulturowym Ziemi Łosickiej. Chapels, wayside holly figures and crossess in cultural landscape of Łosice county. PDF
Beata Kozaczyńska
Zmiany krajobrazu gminy Sobótka na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Landscape changes of Sobótka commune on territory of Ślężański Landscape Park. PDF
Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera
Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980-2005. Recreational use impact on landscape changes in Włodawa commune in 1980-2005. PDF
Renata Krukowska, Ewa Skowronek, Mirosław Krukowski
Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców. Agritourism as a direction of development of the municipality Gdów in the opinion of its inhabitants. PDF
Anna Krysa(Partyka), Maciej Basaj
Transformacja krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego pod wpływem rozwoju funkcji turystycznych. Transformation of rural landscapes in the Łódź region by influence of the tourist functions development. PDF
Stanisław Krysiak
Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata. Heat waves as the phenomenon of restrictive tourism in large cities of the world. PDF
Agnieszka Krzyżewska
Percepcja walorów turystycznych województwa lubelskiego (na przykładach osób, które nie odwiedziły regionu). Tourist perception values of Lublin region (example of non visitors). PDF
Sławomir Kula
Oczekiwania społeczne dotyczące jakości zagospodarowania nadwodnych obszarów rekreacyjnych: przykłady z Polski, Niemiec i Turcji. PDF
Agnieszka Kułak, Tadeusz Chmielewski
Problemy waloryzacji krajobrazu na potrzeby ekoturystyki. Problems of landscape evaluation for the purpose of ecotourism. PDF
Wojciech Lewandowski
Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych. Quarries in the Silesia Voivodship as touristic-recreational objects on industrial areas. PDF
Leszek Majgier, Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov
Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. The influence of visual quality of landscape on the touristic potential of the Narwiański National Park and its buffer zone. PDF
Ewa Malinowska
Naturalność krajobrazu a atrakcyjność turystyczna w wybranych powiatach województwa podkarpackiego. The naturalness of landscape and the tourist attractiveness in the chosen districts of the podkarpackie voivodeship. PDF
Teresa Mitura
Ocena wybranych gospodarstw oferujących jazdę konną w Krakowie i okolicach pod kątem ich aktualnego stanu oraz preferencji osób jeżdżących. PDF
Ewelina Moniowska, Piotr Kacorzyk, Wojciech Szewczyk
Rola mniejszości narodowych i etnicznych Chin w rozwoju turystyki. The role of national and ethnic minorities of China in development of tourism. PDF
Elżbieta Papińska
Garb Dziećkowic i Przełom Przemszy (Wyżyna Śląska) jako potencjalne obszary turystyki ekologicznej – uwarunkowania przyrodnicze. The Dziećkowice Ridge and Przemsza Gap (Silesian Upland) as a potential areas of ecological tourism – natural conditions PDF
Tomasz Parusel, Dominik Karkosz, Anna Meisel
Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia. Recreational landscape – essence, content and scope of the term PDF
Maciej Pietrzak
Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych? Five approaches to landscape studies in Poland and… where is the place of recreational landscapes? PDF
Florian Plit
Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji. Cultural preferences in choosing different types of landscapes for tourism and recreation. PDF
Joanna Plit
O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? Reinventing landscape: Does leisure landscape exist? PDF
Andrzej Richling
Dziedzictwo kulturowe Środkowego Roztocza jako czynnik rozwoju turystyki. Cultural heritage of the Middle Roztocze as a force of tourism development. PDF
Bogusław Sawicki, Sylwia Golian
Transformacja krajobrazu okolic Jeziora Kierskiego w Wielkopolsce. Landscape transformation near Kierskie Lake in Wielkopolska. PDF
Magdalena Szczepańska, Marek Szczepański
Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego. The forms of protected area as a tourist attraction element in the Lublin region. PDF
Andrzej Tucki
Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005. PDF
Sylwester Wereski, Mateusz Dobek, Sławomir Wereski
Krajobraz warowny – niewykorzystany walor turystyczny Poznania. Fortified landscape – an unused tourist attraction of Poznań. PDF
Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
Niechciane dziedzictwo – kłopot czy szansa? An Unwanted Heritage – a Trouble or a Chance? PDF
Anna Woźniak
Społeczny krajobraz rekreacyjny – ujęcie funkcjonalne na przykładzie obszaru nadbużańskiego. Social Recreational Landscape – functional approach based on the example of the Bug River Area. PDF
Marcin Żek

Komunikaty

Formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie. Rock formations as sources of environmental value in the Krakow Valley Landscape Park. PDF
Jarosław Balon, Karolina Piętak
Tereny pocysterskie jako miejsce współczesnej turystyki (na przykładzie Ziemi Ząbkowickiej). Post-Cistercian areas as a place of contemporary tourism (for example of Land of Ząbkowice). PDF
Agata Bieleń-Ratajczyk, Beata Raszka
Walory przyrodnicze i dydaktyczne ścieżki edukacyjnej „Karwieńskie Uroczyska”. Environmental and didactic values of the „Karwieńskie Uroczyska” educational nature path. PDF
Barbara Braun, Michał Osowiec
Walory przyrodnicze i edukacyjne rezerwatu przyrody „Grodzisko Runowo” i jego okolic. The environmental and educational values of the „Grodzisko Runowo” nature reserve and its environs. PDF
Barbara Braun, Michał Osowiec
Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego. The endogenous resources utilization of rural areas in shaping the sustainable development. PDF
Justyna Chodkowska-Miszczuk, Daniela Szymańska
Funkcja rekreacyjna korytarzy ekologicznych. Recreation function of ecological corridors PDF
Alina Gerlée, Katarzyna Kaim
Turystyka w środowisku muraw kserotermicznych. Tourism in xerothermic grasses environment PDF
Tomasz Grabowski
Wybrane niemieckie metody oceny funkcji rekreacyjnej krajobrazu. Selected German methods for landscape recreational function assessment. PDF
Katarzyna Kaim
Obiekty dawnej eksploatacji surowców wapiennych jako elementy terenów edukacyjno-rekreacyjnych. Objects of the former exploitation of raw materials for lime industry as part of educational and recreational sites. PDF
Paweł Kasprzyk
Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno-gospodarczego podgórskich gmin w Małopolsce. Cultural heritage as the element of social and economic development in submontane communities in Malopolska PDF
Magdalena Kowalska
Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu. Culinary heritage as an element of tourism attractiveness of the region. PDF
Jan Krupa
Analiza sposobów upiększania krajobrazu rolniczego w 1 połowie XIX wieku na przykładzie majątku Brzeziny. PDF
Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Atrakcyjność krajobrazowa poszczególnych części głównego szlaku beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego w ocenie własnej i turystów. PDF
Jolanta Majcher-Łoś, Mirosław Kasperczyk, Piotr Kacorzyk
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Factors of sustained development of tourism in the Landscape Park of the Bug River Valley. PDF
Kazimierz Michałowski, Agnieszka Kozak
Dobowa struktura frekwencji turystów w Magurskim Parku Narodowym. Diurnal structure of tourist attendance in the Magurski National Park PDF
Adam Mroczka, Krystyna Krauz
Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich. National park geoturism infrastructure development on the example of Five Ponds Valley, Polish Tatra Mountains. PDF
Paulina Mrowczyk, Grzegorz Madeja, Marek Doktor
Walory turystyczne Markowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa agrarnego na przykładzie Muzeum Wsi Markowa. PDF
Marta Pisarek, Honorata Wołos, Marta Gargała
Miejskie obszary łąkowe jako miejsce rekreacji i ochrony przyrody na przykładzie Krakowa. Urban areas of grassland as a place of recreation and nature conservation on the example of Cracow. PDF
Wojciech Szewczyk, Mirosław Kasperczyk
Potencjał rekreacyjny parków miejskich. Recreational potential of urban parks. PDF
Iwona Szumacher
Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji. Function of the downtown parks in the naturalists and users opinion – contribution to the discussion. PDF
Iwona Szumacher, Katarzyna Ostaszewska
Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. Recreational values of natural and artificial water reservoirs situated on Poznan area. PDF
Dariusz Świerk, Barbara Szpakowska, Anna Dudzińska
Ocena krajobrazu wsi wielkopolskiej na przykładzie Owińsk. Evaluation of landscape of the Wielkopolska countryside based on a village of Owińska. PDF
Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Turystyka a kamieniołomy. Tourism and quarries PDF
Łukasz Zbucki, Dominik Dąbrowski


ISSN: 1899-3850