Vol 26

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONY I MONITORINGU KRAJOBRAZÓW STREFY PRZYGRANICZNEJ

Redakcja tomu / Volume edited: Sylwia Horska-Schwarz

Uniwersytet Wrocławski, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy unii europejskiej PDF
Marek Degórski
Uwarunkowania przyrodnicze we współpracy transgranicznej finansowanej z funduszy UE w Polsce PDF
Sylwia Dołzbłasz
Problemy sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla polsko-rosyjskich obszarów przygranicznych (na przykładzie „Programu współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013”) PDF
Mariusz Kistowski
Strategie rozwoju obszarów niedoinwestowanych w zakresie przejść granicznych na przykładzie Polski Wschodniej PDF
Maja Kosieradzka
Krajobraz w systemie monitoringu planowania i rozwoju przestrzennego. Założenia do monitoringu na poziomie regionalnym PDF
Jarosław Czochański
Realizacja polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego w obszarach pogranicza na przykładzie Dolnego Śląska PDF
Andrzej Raczyk
Rozwój wybranych gmin przygranicznych województwa lubelskiego w świetle badań ankietowych i dokumentów strategicznych PDF
Monika Wesołowska
Analiza wskaźnikowa realizacji polityki ekologicznej województw przygranicznych w latach 2001-2006 PDF
Katarzyna Michałowska
Procesy zanikania ekosystemów jeziornych i torfowiskowych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego od II połowy XX w. oraz perspektywy ich ochrony PDF
Tadeusz Chmielewski, Szymon Chmielewski
Zróżnicowanie typologiczne i funkcjonalne jezior w polskiej strefie brzegowej południowego Bałtyku PDF
Roman Cieśliński
Propozycja wykorzystania oceny hydromorfologicznej w badaniach krajobrazowych regionu pogranicza Nysy Łużyckiej PDF
Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś
Monitoring stosunków wodnych w przekształconym krajobrazie strefy przygranicznej PDF
Alfred Dubicki, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz
Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych PDF
Janusz Łach, Mateusz Rogowski, Agnieszka Rozenkiewicz
Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów PDF
Agnieszka Latocha
Proces przeobrażania wsi na przykładzie Karłowa PDF
Barbara Mastalska-Cetera
Rozwój terenów przemysłowych i ich wpływ na strukturę miejską Wałbrzycha w XX wieku PDF
Anna Dzikowska, Alicja Krzemińska, Anna Zaręba, Magdalena Medwecka
Zalesienia gruntów rolnych w powiecie kłodzkim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich PDF
Stanisław Grykień
Sukcesja zadrzewień i zakrzewień w obrębie parku krajobrazowego i parku narodowego Doliny Dolnej Odry PDF
Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski
Właściwości gleb użytkowanych rolniczo w pasie Pojezierza Pomorskiego PDF
Barbara Braun
Granice w krajobrazie – bariera czy atrakcja turystyczna? PDF
Sylwia Kulczyk
Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu PDF
Sebastian Bernat
Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej PDF
Marcin Kozieł
„Święte źródła” prawosławia w krajobrazie wschodniego pogranicza Polski PDF
Paweł Pytka
Wielokulturowa substancja zabytkowa w krajobrazie pogranicza Lubelszczyzny a możliwości jej wykorzystania dla rozwoju turystyki PDF
Joanna Szczęsna
Krajobraz wiejski polsko - czeskiego pogranicza PDF
Jerzy Oleszek, Katarzyna Kolanko
Percepcja obiektów geomorfologicznych Lubelszczyzny a możliwości rozwoju geoturystyki PDF
Bogusława Baran-Zgłobicka, Wojciech Zgłobicki, Przemysław Bojczuk
Perspektywy rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych województwa lubelskiego (na przykładzie wybranych gmin) PDF
Małgorzata Flaga
Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie Kotliny Wałbrzyskiej PDF
Małgorzata Pstrocka-Rak, Grzegorz Rak
Zasoby krajobrazowe i kulturowe terenów pokopalnianych a możliwości rozwoju turystycznego miasta Wałbrzycha PDF
Magdalena Medwecka, Anna Dzikowska, Alicja Krzemińska, Anna Zaręba
Elementy zagospodarowania turystycznego w Karpaczu PDF
Eleonora Gonda-Soroczyńska


ISSN: 1899-3850