Vol 25

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ

Redakcja tomu / Volume edited: Stanisław Piechota
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Potencjalny wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego na środowisko przyrodnicze PDF
Krzysztof Kasprzak
Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniewy PDF
Jolanta Kijowska
Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego PDF
Stanisław Krysiak
Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich PDF
Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski
Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa Śląska PDF
Beata Raszka, Piotr Krajewski
Świadomość proekologiczna mieszkańców – wpływ na środowisko i uatrakcyjnienie regionu PDF
Ewa Saks
Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego PDF
Kazimierz Kopczyński
Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby PDF
Janusz Skoczylas
Miasto w parku narodowym – problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego PDF
Beata Raszka, Jakub Szczepański, Krzysztof Motycki
Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” PDF
Aleksandra Spychała
Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki PDF
Katarzyna Fagiewicz
Zagospodarowanie turystyczne dolin rzecznych w obszarach chronionych województwa lubelskiego PDF
Wioletta Kałamucka
Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki władz miejscowych PDF
Joanna Poczta
Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywne PDF
Jadwiga Płocka
Postrzeganie kurortu nadmorskiego przez turystów na przykładzie Łeby PDF
Krzysztof Parzych
Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży PDF
Stanisław Piechota
Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska PDF
Mateusz Rogowski
Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego PDF
Lidia Poniży
Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce PDF
Sebastian Bernat


ISSN: 1899-3850