Vol 24

PROBLEMY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Redakcja tomu/Volume edited by: Sylwia Bródka, Iwona Markuszewska
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Spis treści

Tytulatura, stopka redakcyjna, spis treści PDF
 

Artykuły

Kierunki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym PDF
Paweł Kasprzyk
Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych PDF
Iwona Markuszewska
Obszary przekształcone w wyniku działalności górniczej w strukturze przestrzennej miast i gmin województwa śląskiego oraz główne problemy ich zagospodarowania PDF
Katarzyna Fagiewicz
Tereny po odkrywkowej eksploatacji zwięzłych kopalin skalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – możliwości adaptacji PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
Eksploatacja i rekultywacja złoża kruszywa mineralnego „Luboń” w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego PDF
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na przykładzie regionu Świętokrzyskiego PDF
Anna Świercz, Małgorzata Strzyż
Obszary dawnej eksploatacji złóż cynkowo-ołowiowych– ich bogactwo florystyczne a możliwości ochrony PDF
Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Możliwości rewitalizacji terenu kopalni „Julia” w Wałbrzychu na tle wybranych przykładów europejskich PDF
Marek W. Lorenc, Adriana Wajsen
Problemy środowiskowe rewitalizacji terenów „Lisiej Sztolni” przy kopalni „Julia” w Wałbrzychu PDF
Alicja Krzemińska, Anna Zaręba
Przekształcanie terenów poprzemysłowych w Berlinie według „dziesięciu postulatów zrównoważonego rozwoju miast nad wodą” PDF
Alexander Tölle
Prawidłowości w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Przykład Poznania PDF
Andrzej Mizgajski, Michał Machnicki
Metabolizm przemysłowy miast na wybranych przykładach z WielkopolskiIndustrial metabolism of towns: selected examples from Wielkopolska PDF
Andrzej Macias
Stan zachowania dawnych fabryk włókienniczych – wybrane przykłady PDF
Renata Gubańska
Gorzelnie rolnicze jako element dziedzictwa poprzemysłowego wsi – miejsce w krajobrazie oraz możliwości zagospodarowania PDF
Janusz Gubański

Komunikaty

Wybrane właściwości odpadów paleniskowych i wapna pokarbidowego w aspekcie możliwości ich rekultywacji i zagospodarowania przyrodniczego PDF
Czesława Jasiewicz, Jacek Antonkiewicz
Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych południowo-zachodniej części Wałbrzycha PDF
Alicja Krzemińska, Anna Zaręba, Barbara Ornatowska
Adaptacja kamieniołomów wapieni dla potrzeb turystyki na przykładzie Malty i Egiptu PDF
Janusz Skoczylas
Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski PDF
Dariusz Lorek
Wpływ przeobrażeń terenów przemysłowych na fizjonomię i morfologię przestrzeni miejskiej na przykładzie Wrocławia PDF
Dominik Sikorski
Perspektywy rewitalizacji dworców kolejowych w Polsce PDF
Karolina Dreszer


ISSN: 1899-3850