Odbyły się

Lista konferencji zorganizowanych przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu lub przy jej współudziale

21–23.09.2012 Biała Podlaska  – „Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale”
24–26.05.2012 Zwierzyniec – „Zarządzanie systemami krajobrazowymi”.
18-19.11.2011 Warszawa – „Metody analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej”
15-17.09.2011 Warszawa – “Four dimensions of Landscape”
6-19 czerwca 2010, Poznań, The 1st IALE-Europe Thematic Symposium on Landscape Ecological Knowledge in Practice: Implementation of landscape ecological knowledge in practice (ILECO2010)
16 czerwca 2010, Poznań, Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych
29-22 maja 2010, Biała Podlaska, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja
24-26 września 2009, Kielce, Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych
17-19 września 2009, Wrocław, Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?
15-18 września 2009, Tatrzańska Łomnica, Geoekologiczne problemy gór wysokich
20-22 maja 2009, Zamek Czocha, „Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej
w świetle procesów integracji europejskiej”   streszczenia artykułów      sprawozdanie       fotorelacja
16-17 kwietnia 2009, Pniewy, Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego – stan i perspektywy badań.
sprawozdanie        galeria
18-20 września 2008, Poznań, Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych
3-4 września 2008, Lublin, Seminarium Interdyscyplinarne „Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań”,
18-22 czerwca 2008, Janów Lubelski, Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych metaanalizy -
modele – teorie   galeria
9-11 czerwca 2008, Chociwle k. Bobolic, seminarium „Monitoring równowagi krajobrazu, galeria
11-14 września 2007, Bukowina Tatrzańska, Ogólnopolska konferencja Naukowa Ekologia krajobrazu — perspektywy badawcze i
utylitarne.  galeria
26-29 maja 2007, Czerniowce „Polsko — Ukraińskie IX Seminarium Krajobrazowe: Krajobrazy dolin rzecznych”
15-17 czerwca 2007, Warszawa i okolice „Klasyfikacja krajobrazu teoria i praktyka”
21-24.09.2006 Gdańsk – Sobieszewo – „Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i
strategicznym” galeria
1-3.06.2006 Kazimierz Dolny – „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”
15-17.09.2005 Bielice – „Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu – studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania
geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych”
2-4.06.2005 Busko – Pińczów – „Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych – teoria i praktyka”
14-16.10.2004 Ustka – „Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych”
23-24.10.2003 Warszawa – „Platy i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – zalety i ograniczenia koncepcji”
22-24.05 2003 Gdańsk – Starbienino – „Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską”
3-4.10.2002 Kielce – „Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych”
6 – 8.06.2002 Leszno – „Krajobraz – turystyka – ekologia”
17-18.05.2001 Kraków – „Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie”
20-22.09.2001 Łódź – Załęcze – „Park krajobrazowy i co dalej?”
7-9.09.2000 Bydgoszcz – Tleń – „Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju”
25-26.05.2000 Poznań – „Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne”
5-8.10.1999 Pułtusk – „Landscape ecology – theory, teaching and applications”
16-17.10.1998 Poznań – Puszczykowo – „Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego”
21-23.05.1998 Gdańsk – Starbienino – „Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego”
30-31.05.1997 Łódź – „Przemiany krajobrazu naturalnego Polski”
9-12.10.1996 Warszawa – „Landscape transformation in Europe – practical and theoretical aspects”
16-18.05.1996 Gdańsk – Starbienino – „Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych”
5–7.10.1995 Warszawa – „Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju”
18–19.05.1995 Boguszów – Gorce – „Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej”
6–8.10.1994 – Płock – Murzynowo – „Jakość krajobrazu – jakość życia”
6–9.10.1993 – Warszawa – „Landscape research and its application in environmental management”
23–24.10.1992 – Poznań – „Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych”
28–29.05.1992 – Kielce – „Ekologiczne podstawy rolnictwa”
21–22.11.1991 – Lublin – „Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu”
26-27.04.1991 – Kielce – „Rola planowania krajobrazu w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
4.05.1990 – Warszawa – „Badania, gospodarowanie i polityka społeczna na obszarach silnej antropopresji”
17.03.1989 – Warszawa – „Ekologia krajobrazu w badaniach obszarów zagrożenia środowiska przyrodniczego”
16.04.1988 – Warszawa – „Ekologia krajobrazu jako nauka praktycznie użyteczna”

Leave a Reply